Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, kortweg bekend als “de IGJ”, valt onder verantwoording van het Ministerie van VWS, ofwel, Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De IGJ verzorgt het toezicht op de kwaliteit en veiligheid van zorg, medische producten en jeugdhulp zoals deze voortvloeit uit de Jeugdwet. De IGJ is het resultaat van de IG, Inspectie Gezondheidszorg en IJ, Inspectie Jeugdzorg zoals deze tot en met 2017 bestonden.

Alle nieuwe zorgaanbieders van o.a. jeugdhulp dienen zich aan te melden via de website van het IGJ d.m.v. een digitaal formulier. Om het formulier in te vullen zijn inloggegevens nodig. Om te checken of je als aanbieder voldoet aan de gestelde eisen, kun je hier een kwaliteitscheck doen. Professionals hebben daarnaast de verplichting om via, eveneens een digitaal formulier en met inloggegevens, geweld en calamiteiten te melden bij de IGJ.

Vanuit het perspectief van een jeugdhulpaanbieder is de rol van toezicht houden (‘inspecteren’) de belangrijkste rol van de IGJ. Voor nieuwe aanbieders geldt dat de IGJ binnen 18 maanden na de start van een nieuwe jeugdhulpaanbieder, een inspectie uitvoert. Tot en met 2020 gebeurde dit onder de naam “Toetsingskader nieuwe toetreders jeugdhulp”. Het eerste kwartaal van 2021 was een overgangskwartaal en vanaf het 2e kwartaal van 2021 heet het “Het JIJ-kader nieuwe jeugdhulpaanbieder”. Deze toetsing vindt niet eerder plaats dan 6 maanden na de start van de zorg. Voor gevestigde zorgaanbieders geldt “Toetsingskader het JIJ-kader”. Klik hier voor de JIJ-kaders.

Alle rapporten van inspecties door de IGJ, zijn openbaar. Het volledige register vind je hier.